Innehåll:

     Föreningens styrelse

Kontakter

     Bli medlem

     Lejebladet (pdf) Nr 2 utdel. 8/6 

     

     Prenumerera på

     Lejebladet

     Bildgalleri

     Nyttiga länkar

Sidan uppdaterad

5 augusti 2019

Förslaget som
spittrar Vitemölla
!

På Vitemölla finns sex planområden. I fyra av planområdena är kommunen inskriven som huvudman för allmän platsmark i de gällande detaljplanerna. Det gäller planområde 3–6. I planområde 1 och 2 är Vitemölla vägförening fortfarande formell huvudman. Men detta har sedan vägföreningen upplöstes 2005 inte inneburit någon skillnad. Simrishamns kommun har helt i linje med fattade beslut i praktiken skött all vinterväghållning, vägunderhåll och skötsel av grönytor på hela Vitemölla. 


I stället för att fullfölja sin ambition och att ta fram nya detaljplaner för planområde 1 och 2 så har Simrishamns kommun gått fram med en ansökan till Lantmäteriet som kommer att splittra Vitemölla.


Kommunen vill i sin ansökan att Vitemölla vägförening ska återupplivas och bli huvudman för planområde 1-2, medan kommunen fortsätter ta hand om de övriga. Man slår in en kil i samhället. Något som vi ser som djupt olyckligt.


Vitemölle Lejeförening protesterade mot dessa planer redan i fjol. Vi menar att kommunen självklart ska vara huvudman för allmän platsmark i alla planområden på hela Vitemölla. Namnlistor som skrivits under av de flesta Vitemöllingar lämnades in till kommunen.


Alla fastighetsägare som berörs av ärendet är kallade till lantmäterisammanträde på Krinova i Kristianstad den 27 september kl 13. Det är mycket viktigt att den fastighetsägare som inte kan närvara lämna fullmakt till någon annan

En neutral fullmakt finner du i denna pdf.


Vill du veta mer? Kontakta gärna Lejeföreningens ordf. Pia Svensson, Lejegatan 20, eller v.ordf Krister Hjelm, Lejegatan 5.


I denna pdf finner du det brev som styrelsen i lejeföreningen delade ut i postlådorna den 4 augusti med kompletterande information, samt hur du gör med en ev. fullmakt.

Har du betalat medlemsavgiften

för 2019?

Du har väl inte glömt att betala årsavgiften till Lejeföreningen – endast 200 kr per hushåll. Medlemskap är nödvänligt för att kunna deltaga på årsmötet och den populära Mingelkvällen!

Har du slarvat bort inbetalningskortet så finns ett sådant att tanka ner här.  Annars kan du betala in direkt till Vitemölle Lejeförenings bankgiro 809-1431. Glöm inte ange ditt namn och adress! Ett par ”medlemmar” som glömt det brukar vi "få"...


OBS! Årsavgiften täcker endast direkta kostnader. Både styrelsen och festkommittén arbetar helt ideellt!

Stålplattor lagda över bron!

För att klara renoveringen av sitt hus, har Cecilia och Mats Agnvall tagit saken i egna händer, och låtit lägga ut stålplattor över bron över Mölleån, så att varutransporter till dem kan ske på säkert sätt. Kommunens soptömmare vägrar t.ex. numera att köra över bron p.g.a. skadorna.

Årets andra nummer av Lejebladet

delades ut 8 juni!

Lördagen den 8 juni delades årets andra utgåva av Lejebladet ut i postlådorna i Vitemölla. Det finns även som pdf via denna länk.

Här är rubrikerna:

➤ Midsommarfirande i Möllehällan!

➤ Har du betalat medlemsavgiften?

➤ Årsmöte och Hamnfest 12 juli

➤ Mingelkväll 25 juli!

➤ Yoga på lejet

➤ VM i golf den 2 augusti

➤ Bidrag från Kultur- och fritidsnämnden

➤ Kustrådet

➤ Kommunstyrelsens ordförande på besök

➤ Samhällsbyggnadsförvaltningen


Senaste nytt om

vägföreningen!

På Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 27 september fattade man beslutet:

"Förvaltningen får i uppdrag att utforma förslag till Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark i samtliga större samhällen inom Simrishamns kommun utifrån en analys och utredning av befintliga förhållanden. I avvaktan på dessa riktlinjer upprättas inga detaljplaner för kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark inom Vitemölla samhälle."

samt att:

"Förvaltningen uppmanas att fortsätta med lantmäteriförrättningen."

I denna pdf finns hela beslutet.


Lejeföreningens styrelse får nu alltså invänta Lantmäteriets beslut. Styrelsen kommer under tiden att samarbeta med Vik i detta ärende, eftersom de har samma problem där.


I denna fil finns den "tjänsteskrivelse" som undertecknats av samhällsbyggnadschefen i kommunen, och som ligger till grund för samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Rapport från Sand Life

beträffande strandängarna

Den regionala projektledaren i Sand Life, Maria Sandell, har gjort en sammanfattning av redan gjorda och planerade åtgärder för området norr om Vitemölla. Sammanfattningen och en karta finner du i denna pdf.

Köp den nya boken

"Fiske och sjöfart på Vitemölla"!

Den 3 juli 2014 släpptes Tommy Gustafssons bok "Fiske och sjöfart på Vitemölla" vid ett releaseparty vid Postahuset. Många passade då på att köpa denna för varje mylling oumbärliga bok, som är ett resultat av flera års arkivstudier och intervjuer.

Var du inte där, finns det fortfarande chans att köpa ett exemplar. Boken kostar 180 kr och kan köpas av Pia Svensson eller Anders Westerberg här på lejet – eller i Vitemöllekiosken – eller genom att sätta in 180 kr på pg 50 64 99-3, bokförlaget Moria Epsilons konto. Meddela då namn och adress, så skickar de boken.

Halvard Hanssons minnen!

Lejeföreningen har fått tillåtelse att publicera Halvard Hansson "Minnen", som är mycket läsvärda – även om man inte har någon anknytning till Vitemölla. Han ger bland annat en ögonvittnesskildring från bombardemanget av Dakar i juni 1941! Du finner berättelsen med förord av Sverker Andersson i denna pdf.

Hela boken "Mitt Vitemölla"

kan nu läsas på vår hemsida!

Boken ligger i pdf-format (den är 14 Mb stor, så se till att du har en bra Internetförbindelse) och kan nås via denna länk. Boken nås även från sidan "Vitemölla förr och nu", där den även kommer att ligga kvar senare.

Här kommer "Gudrun Smiths Vitemöllastiftelses" bakgrund till boken:

"I avsnittet ”Gudruns sista anteckningar” berättar Gudrun Smith om vad som fick henne att forska i Vitemöllas historia. Under många år ägnade Gudrun en stor del av sin fritid till att besöka arkiv i Skåne och Köpenhamn, samla in kartor, läsa bouppteckningar, kyrkoböcker och annan litteratur som berörde Vitemölla och Österlen.

Gudrun Smith föddes i Åhus församling 1930 och hennes familj bestod av sjökaptenen Martin Smith och lärarinnan Helga, född Månsson samt syskonen Minnie och Birgit. Bägge föräldrarna med släkt kom från Vitemölla och Gudrun kom att tillbringa mycket tid som sommargäst i ett av de äldre husen som gått i arv i flera generationer.

Den släktforskning som sammanställts i anteckningar och kartor i kronologisk ordning är kompletterade med en historisk återblick skriven av Monika Larsson. Monika fotograferade även alla boende i Vitemölla i början av 2000-talet och gjorde ett tidsdokument genom att sammanställa foton med namn på dem som vid denna tid bodde i husen.

Gudrun Smiths Vitemöllastiftelse har sammanställt dessa anteckningar, forskning, gjort kartor, bilder och annat material och gav 2006 ut denna bok vid namn ”Mitt Vitemölla” Förhoppningen är att fler nu kan ta del av innehållet och läsa boken som komplett finns att läsa här som pdf-fil."

Hjärtstartare finns i Postahuset!

Den hjärtstartare som Lejeföreningen köpt in finns i Posthuset, klar att användas. I denna pdf får du ytterligare information! (OBS! Länken i pdf-filen fungerar inte p.g.a. ett mellanslag. Korrekt länk till kursen på Internet är www.heartstarthome.com/animated_demo/demo.asp

© Vitemölle Lejeförening 2019.

Webmaster Morten Persson