Fullsatt på Vägverkets samråd
den 12 januari 2009

Drygt 45 personer lyckades pressa sig in i Posthuset när vägverket höll samråd om sina planer för en kommande cykel-gångväg mellan Vitemölla och Brösarp. Intresset var alltså stort och det märktes också på alla de kritiska frågor, synpunkter och förslag som ställdes till vägverkets representanter. Inläggen gällde allt från kritik av den föreslagna dragningen av vägen till önskvärdheten att med cykelleden binda samman byarna i området samt ifrågasättande av de beräknade kostnader för en cykelled längs väg 9.

Vägverket förespråkar i sin Förstudie att cykelleden antingen dras helt eller delvis på Vitemölla naturreservat – strandbackarna – eller på höjden strax väster om naturreservatet, alltså fältet väster om strandskogen.

Lejeföreningen: Förslaget är dåligt och orealistiskt

Anders Westerberg informerade om Lejeföreningens styrelses synpunkter på förslaget. Styrelsen anser att förslaget är både dåligt och orealistiskt.

 

Det är dåligt därför att en dragning genom naturreservatet är ett så kraftigt ingrepp, ja t.o.m. övergrepp, på naturreservatet att stora naturvärden skulle förstöras. 

 

Det är orealistiskt därför att ingrepp på naturreservat och Natura 2000-områden skall prövas enligt Miljöbalken. Här är det länsstyrelsen och i sista hand regeringen som fäller avgörandet. Och länsstyrelsen har redan deklarerat sin mening. Man motsätter sig förslaget och säger att det skulle innebära ”mycket betydande miljöpåverkan”. Vidare säger man att om Vägverket går vidare med förslaget kommer tillstånd att krävas av regeringen och sådant tillstånd kan bara ges vid tvingande orsak och när inga andra alternativ ges.

 

Med hänvisning till länsstyrelsens ställningstagande gav Anders Westerberg rådet till vägverket att släppa och avskriva dessa alternativ eftersom fortsatt planering med stor sannolikhet kommer att sluta med att regeringen säger nej. Vägverkets representanter nickade här faktiskt instämmande.

 

Lejeföreningens förslag till dragning av cykelleden

Sven Hammar informerade sedan om styrelsens förslag till alternativ dragning av cykelleden. Kortfattat innebär detta att cykelleden ansluter till nuvarande cykelled i Kivik, som slutar väster om marknadsfältet. Leden följer sedan väg 9 till Ängdala. Där avviker den åt höger och följer befintliga småvägar till Havängs sommarby. Därefter vidare på befintliga vägar till Skepparp–Bosarp och Brösarp.

 

En fördel med förslaget är bl.a. att cykelleden binder samman byarna i området. Kostnaden kan hållas nere om leden längs väg 9 grusas istället för att asfalteras.

 

Sven Hammar fick kvällens applåd efter sin föredragning.

En pdf-fil med Sven Hammars originalskisser med Lejeföreningens förslag finner du på denna länk.